Jelszóemlékeztető
 
 
Információtár
CASCO terméktájékoztató

A CASCO biztosítás a Kötelező Gépjármű-Felelősség Biztosítással szemben a saját hibás töréskárok, természeti károk, illetve lopáskárok esetén térít. A CASCO biztosítások ma már elég széles körben variálhatók, így mindenki megtalálhatja a számára optimális biztosítási fedezetet nyújtó casco terméket.

Az infotár az alábbi információkat nyújtja:

A biztosítás szereplői
Szerződő: a jármű tulajdonosa, vagy más olyan személy, akinek a jármű megóvásához ér­deke fűződik, vagy a szerződést a tulajdonos javára köti. A díjfizetési kötelezett­ség a szerződő felet terheli. Biztosított: a jármű tulajdonosa, a biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, ha a szerződésben nincs kedvezményezett megnevezve. Kedvezményezett: ha a szerződésben kedvezményezett van megnevezve, a biztosító szolgáltatására ő jogosult, a káresemény időpontjában fennálló kedvezményezetti joga erejéig.

Milyen kockázatokra nyújt fedezetet a casco biztosítás?
Elemi kár: a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár. Töréskár: mely a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet. Lopáskár: a megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése

Ki köthet casco biztosítási szerződést?
A biztosítás megkötésére csak az jogosult, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést ilyen érdekelt személy javára köti meg.

Milyen kockázatokra nem nyújt fedezetet a casco biztosítás?
 • Az olyan károkra, amelyek háborús jellegű eseményekkel vagy bármilyen tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, versennyel, sugárzó anyagok és termékek hatásával összefüggésben keletkeztek.
 • Az olyan tűz- és robbanáskárokra, amelyek a gépjármű hatósági engedély nélkül átalakítása miatt, vagy az alapbiztosítás fedezeti körébe nem tartozó töréskárával okozati összefüggésben következtek be.
 • A biztosítási feltételekben részletezett olyan alkatrészek és tartozékok káraira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban tároltak.
 • A szerződéskötést követően beépített azon extratartozékokra, amelyeket a szerződés mellékleteként nem tüntettek fel.
 • Azon töréskárok, amelyek nem baleseti jelleggel, pl. alkatrész anyagfáradásából eredő törés, hűtőfolyadék megfagyásából adódó mechanikus károk miatt keletkeztek.
 • Különleges gépjárműben - például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb. annak munkavégzése közben bekövetkező károkra.

A biztosító mentesülése
A biztosító mentesül a kár megtérítése alól, ha a kárt jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
Ilyen magatartás:
 • ha a gépjárművet érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezették;
 • ha a gépjárművezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt, illetve 0,8 ezrelék véralkohol szintet elérő alkoholos befolyásoltság állapotában vezették
 • ha a gépjármű vezetőjének szervezetében kábítószer használata kimutatható;
 • ha a (gép)járművet túlterhelték vagy üzemeltetését vontatását szakszerűtlenül végezték;
 • ha a káresemény - a forgalmi engedély érvényességétől függetlenül - a (gép)jármű biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következett be.
 • a biztosító a lopáskár esetén mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a védelmi rendszer az előírásoknak nem felelt meg.

Hogyan jön létre a casco biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával akkor jön létre a szerződés megkötésére tett ajánlat átvételének időpontjában, ha a biztosító az ajánlatra az átadásától számított 15 napon belül nem nyilatkozik, vagy azt írásban nem utasítja vissza.


A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó kötelezettség
A biztosítás esemény bekövetkezését két munkanapon belül be kell jelenteni a biztosított lakóhelye (székhelye), vagy a káresemény helye szerint területileg illetékes kárrendezési egységnél. A kárfelvételig a sérült járművet változatlan állapotban kell tartani, csak a kárenyhítéshez szükséges mértékű változtatásokat szabad rajta elvégezni. Fontos tudnivaló, hogy a gépjármű ellopásakor a biztosítási ajánlaton feltüntetett kulcsokat, a riasztó illetve a lopásgátló berendezések működtetéséhez eszközöket hiánytalanul kell átadni a biztosítónak.


Biztosítási önrész
A biztosító a szerződési feltételekben rögzítettek szerinti szolgáltatását önrészesedés levonásával fizeti ki. Az szerződés önrészesedés mértékét a biztosítási ajánlat tartalmazza.

 
Jó tudni
1
Ki a biztosítási alkusz?
A független biztosítási alkuszok legfontosabb feladata, hogy ügyfeleik számára megtalálják a számukra optimális biztosítási módozatot.
Részt vesznek a teljes biztosítási folyamatban, mivel:
 • tájékoztatást adnak a különböző módozatokról (nem csupán a díjakról, hanem a kapcsolódó kedvezmények tartalmáról és értékéről, illetve a kapcsolódó szolgáltatások várható minőségérol is)
 • megbízás esetén a teendők jó részét elvégzik,
 • az ügyintézésben a káresemény bekövetkeztekor is részt vesznek
  A független biztosítási alkuszok az Ön biztosítóktól független megbízottjai, akiknek közreműködése:
 • segít elkerülni a kellemetlen meglepetéseket, és
 • nem befolyásolja a biztosítás árát.
  Más néven: biztosítási bróker, biztosításközvetítő
  A LÉNYEG: a biztosítási alkusz a megfelelő áron a megfelelő biztosítást közvetíti és kár esetén segít az ügyintézésben
 •  
   
  © Copyright webpiare, hasznos link: biztositás informatika ba email marketing
  Minden jog fenntartva